ຄັດເລືອກຫນ້າ

ປີນີ້ພວກເຮົາມີກຽດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 30 ປີຂອງພວກເຮົາ.

ໃນ 30 ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ ໄດ້ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ການ ເຕີບ ໂຕ ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ. ຕຶກ ໂບດ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ນ້ໍາ ຕາ, ສຽງ ຫົວ, ຄວາມ ຊົງ ຈໍາ, ຄອບຄົວ, ແລະ ອໍາ ລາ ສຸດ ທ້າຍ. ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ເປັນ ບ່ອນ ທີ່ ດົນ ໃຈ ຄວາມ ຫວັງ ແລະ ໄດ້ ເປັນ ບ່ອນ ສັກສິດ ແລະ ເປັນ ບ່ອນ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສະຫລົດ ໃຈ.

ເມື່ອ ເຮົາ ຄອຍ ຖ້າ ສິ່ງ ທີ່ ອະນາຄົດ ມີ ຢູ່, ເຮົາ ຍັງ ຖືກ ເຕືອນ ເຖິງ ຄວາມ ສໍາພັນ ທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າ ຫລາຍ ຢ່າງ ທີ່ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ສາມ ສິບ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ສໍາ ເລັດ. ຂອບໃຈສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຂອງທ່ານ. ເມື່ອ ເຮົາ ຮັບ ຮູ້ ເຖິງ ວັນ ຄົບຮອບ 30ປີ ຂອງ ເຮົາ, ເຮົາ ຂໍ ຂອບ ໃຈ ພະນັກງານ ທີ່ ອຸທິດ ຕົນ ຂອງ ເຮົາ ແລະ ລໍຄອຍ ທີ່ ຈະ ສືບ ຕໍ່ ປ່ຽນ ແປງ ໃຫມ່ ແລະ ພັດທະນາ ໃນ ຖານະ ທີ່ ເປັນ ຜູ້ ໃຫ້ການ ດູ ແລ ໂຮງ ຮຽນ.